KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca TUSAŞ Dış Ticaret ve Destek Hizmetleri Anonim Şirketi (“TUSAŞ Dış Ticaret”) veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğüne uygun olarak kişisel verilerin işlenmesinin ve muhafaza edilmesinin taşıdığı sorumluluğun bilinciyle ve hassasiyetiyle hareket etmektedir. TUSAŞ Dış Ticaret olarak kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde Kanuna ve dürüstlük kuralına uygun davranılmasına özen gösterilmekte olup bu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz web sitesi (“Web Sitesi”) ve mobil uygulaması (“Mobil Uygulama”) ve mağazalarımızda sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul ederek üye olmanız halinde işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

TUSAŞ Dış Ticaret, Kanun hükümleri ve ilgili düzenlemeler uyarınca işlediği veriler bakımından Veri Sorumlusu sıfatını haizdir.

TUSAŞ Dış Ticaret’e aşağıda yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşabilmeniz mümkündür.

Adres                            : Fethiye Mahallesi Köy İçi (Küme Evler) No: 17 Kahramankazan/Ankara

Telefon                         : +90 (312) 811 18 00

Fax                                : +90 (312) 811 14 25

İnternet Sitesi Adresi  : www.tusasshop.com.tr

E-posta Adresi: [email protected]

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

TUSAŞ Dış Ticaret ile ilişkinizin mahiyetine göre isim, soyisim, doğum yeri, doğum tarihi, fotoğraf, kimlik numarası, adres, e-posta, telefon, çağrı merkezi kayıtları, fatura bilgileri, banka hesap numarası, IBAN numarası, HES kodu, işyeri ve organizasyonda alınan görsel kayıtlar ve internet sayfası erişimine ilişkin kullanıcı adları, şifresi, loglar ile logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler, denetim izleri, cihaz bilgisi, internet tarayıcı bilgisi, hediye, para çekleri, indirim kuponları, pazarlama verileri, tıklama alışkanlıkları, IP adresi verileriniz işlenebilmektedir.

Web Sitemiz veya Mobil Uygulamamız üzerinden üye olmanız halinde, üyelik sayfanızda “Kişisel Bilgilerim” başlığı altında bulunan “Bilgilerimi Anonimleştir” mekanizması sayesinde bilgilerinizi anonimleştirme hakkına sahipsiniz. Bilgilerinizi anonimleştirmeniz halinde Şirket tarafından kişisel verileriniz silinecek ve erişilemez hale getirilecektir.

 1. İŞLEME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

TUSAŞ Dış Ticaret tarafından elde edilen kişisel verileriniz, Kanuna uygun olarak ve Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde aşağıda yer verilen amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenebilecektir.

 • TUSAŞ Dış Ticaret tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veya icrası, etkinlik yönetimi, tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması veya icrası,
 • TUSAŞ Dış Ticaret tarafından reklam, tanıtım da dâhil olmak üzere tüm kurumsal aidiyet çalışmalarının yürütülmesi kapsamında fotoğraf ve kişisel verilerin işlenmesi,
 • İlgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve mevzuatlarla tanımlanan diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • TUSAŞ Dış Ticaret tarafından sunulan ürün, hizmet ve sağlanacak desteklerden faydalanacak ilgili kişiler için gerekli çalışmaların yapılması, Şirket’in sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya artırılması süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin yürütülmesi ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında kişisel verilerin işlenmesi,
 • TUSAŞ Dış Ticaret tarafından sunulan ürün, hizmet ve sağlanacak desteklerden faydalanacak ilgili kişilerin kullanım alışkanlıkları, beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması veya icrası kapsamında kişisel verilerin işlenmesi,
 • TUSAŞ Dış Ticaret’in meşru menfaatlerinin, hukuki ve ticari güvenliği ile fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması.
 • Sosyal medya hesaplarının, Web Sitesi ve Mobil Uygulamanın yönetilmesi,
 • İade, talep ve şikâyet yönetimi.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

TUSAŞ Dış Ticaret tarafından kişisel verileriniz satış mağazalarımız, çağrı merkezimiz, Web Sitesi ve Mobil Uygulamamız kanalıyla veya e-posta, kısa mesaj (sms), çevrimiçi uygulamalarla veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve çerez olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla, sosyal medya hesaplarımız, dijital platformlarımız, uygulamalarımız, yazılımlarımız, mobil iletişim kanallarımız gibi farklı iletişim kanalları ile farklı hukuki veya ticari sebeplere dayanarak, fiziki veya elektronik ortamlarda, size fayda sağlanması, TUSAŞ Dış Ticaret içi gerekliliklerin yerine getirilmesi ve/veya faaliyetlerin sürdürülmesi, geliştirilmesi veya mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak toplanmakta ve yurtiçindeki serverlarında muhafaza edilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

TUSAŞ Dış Ticaret tarafından kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, pay sahibimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve mevzuat uyarınca yetkili kamu kurumlarına veya üçüncü kişilere (Şirket’in her türlü temsilcisi, hizmet sağlayıcısı ve/veya alt yüklenicisi ve bağlı şirketlerine, kargo şirketlerine, banka ve ödeme kuruluşlarına, GSM operatörlerine, sosyal medya paylaşım sitelerine ve Şirket’in hak ve/veya görevlerini devretmeyi teklif ettiği her türlü kişiye) bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak Kanunda ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Kanunun 8 inci maddesine uygun olarak aktarılabilecek, yurtiçinde ve yurtdışında işlenebilecektir.

 1. İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

TUSAŞ Dış Ticaret, Kanunun 11 inci maddesi uyarınca tarafınıza tanınan hakları kullanabilmeniz konusunda gerekli hassasiyeti göstermekte olup Kanun uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlendiği durumlarda buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu istek kapsamında yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespite olanak sağlayacak gerekli bilgiler ile Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.tusasshop.com.tr/aydinlatma-metni  adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak formun imzalı bir nüshasını [email protected] e-posta adresine veya TUSAŞ Dış Ticaret ve Destek Hizmetleri A.Ş., Fethiye Mahallesi Köy İçi (Küme Evler) No: 17 Kahramankazan/Ankara adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanunda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Belirtilen usulde iletilen başvurularınız Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarınız ilgili Kanunun 13 üncü hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Veri Sorumlusu

TUSAŞ Dış Ticaret ve Destek Hizmetleri A.Ş.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR